ตราด-เทศบาลตําบลหาดเล็ก ไอเดียเก๋ จัดโครงการ รวมแรง ร่วมใจ พัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองหาดเล็กขึ้น ครั้งที่ 4/2566

ตราด-เทศบาลตําบลหาดเล็ก ไอเดียเก๋ จัดโครงการ รวมแรง ร่วมใจ พัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองหาดเล็กขึ้น ครั้งที่ 4/2566

โดยได้มีงบประมาณจากสถาบันการพัฒนาองค์กรชุมชน อพช.ให้การสนับสนุนซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยเมืองหาดเล็ก รายละ 25,000 บุาท จํานวนทั้งสิ้น 1,357,698 บาทโดยได้มีการซ่อมแซมเสร็จไปแล้วในปีที่ผ่านมาจํานวน 3 ครั้ง รวม 142 ครัวเรือน จากนั้น ระหว่างวันที่ 7-13 เมษายน 2566 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเล็ก คือ กลุ่มซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของกรมเจ้าท่า จํานวน 32 ครัวเรือน และกลุ่มสํารองเงินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)จํานวน 25 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 57 ครัวเรือน ในการจัดงานในครั้งนี้ ใช้งบประมาณของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)เป็นเงินทั้งสิ้น 1,357,698 บาท เป็นค่าวัสถุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้าน อาทิเช่น

กระเบื้อง ไม้พื้น อิฐ หิน ปูน ทราย ท่อใยหิน เป็นต้น เมื่อเช้าที่ผ่านมา นายวิจิตร พาพลงาม นายอําเภอคลองใหญ่ เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ รวมแรง ร่วมใจ พัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองหาดเล็กในครั้งนี้ โดยมี สน.กิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมตรีตําบลหาดเล็ก กล่าวรายงานถึงโครงการวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย ร.อ.กัมปนาท บัวเนียม รอง ผบ.ฉก.นย.182 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหาดเล็ก สถานีตํารวจภูธรคลองใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคคลองใหญ่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน กลุ่มจิตอาสา และประชาชนชาวตําบลหาดเล็ก นายศรวุฒิ ขาวคม ประธานคณะทํางานการพัฒนาที่อยู่อาศัยในตําบลหาดเล็ก นส.กิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมตรีได้กล่าวว่า

การจัดงานในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ การจัดโครงการ รวมแรง ร่วมใจ พัฒนาที่อยู่อาศัยในตําบลหาดเล็ก ครั้งที่ 4 ตามที่เทศบาลตําบลหาดเล็กร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตําบลหาดเล็กและกลุ่มออมทรัพย์ตําบลหาดเล็ก ในที่ดินเดิม ที่ได้ขับเคลื่อนการขจัดปัญหาความยากจนและปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตําบลหาดเล็ก ตามนโยบายของรัฐบาลและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 31,550,000 บาท โดยแยกเป็นงบพัฒนาระบบสาธารณูปโภค จํานวน 18,450,000 บาท งบอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย 12,600,000 บาท และงบบริหารจัดการ 500,000 บาท สําหรับงบอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ช่วยเหลือประชาชนในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น จํานวน 504 ครัวเรือน ๆละ 25,000 บาท

ซึ่งได้ดําเนินการ(ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไปแล้ว จํานวน 3 ครั้งที่ผ่านมา รวม 142 ครัวเรือน ค่าวัสถุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้าน อาทิเช่น กระเบื้อง ไม้พื้น อิฐ หิน ปูน ทราย ท่อใยหิน เป็นต้น โดยได้แยกเป็นงบพัฒนาระบบสาธารณูปโภค จํานวน 18,450,000 บาท งบอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย 12,600,000 บาท และงบบริหารจัดการ 500,000 บาท สําหรับงบอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ช่วยเหลือประชาชนในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไปแล้ว จํานวน 3 ครั้งที่ผ่นมา รวม 143 ครัวเรือน พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการในพิธีเปิด หัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน ทหาร ตํารวจ และประชาชนจิตอาสา พร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมมอบธงพระปรมาธิไธย ว.ป.ร. ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมมอบอุปกรณ์การซ้อมแซมบ้าน

โดยมีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ 182 บ้านหาดเล็ก นําโดย ร.อ.กัมปนาท บัวเนียม รอง ผบ.ฉก.นย.182 เทศบาลตําบลหาดเล็ก กลุ่มจิตอาสา ทหาร และประชาชนในหมู่บ้านต่างช่วยกันร่วมมือรวมใจกันขนอุปกรณ์การซ่อมแซมบ้านไปส่งถึงบ้านให้แล้วเสร็จ ที่ทางการสํานักงานเจ้าท่าจังหวัดตราด พร้อมคณะได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงลํ้าลํานํ้า และอนุญาตให้ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างครั้งเริ่มแรกที่ผ่านมาประชาชนพร้อมทําตามขั้นตอน ตามกฎหมายที่ชาวบ้านหมู่ 1 บ้านคลองมะขาม ตําบลหาดเล็ก และชาวบ้านหมู่ 5 บ้านคลองสน ที่จะต้องดําเนินการต่อไป และพร้อมให้เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมบ้านให้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ให้แล้วเสร็จตามโครงการฯ เพื่อชาวบ้านตําบลหาดเล็กได้ร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันต่อไป

 

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts