นครนายก – พิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก จัดพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2566

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 8 เมษายน 2566 ที่ห้องประชุมบัวหลวง โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นายอุดมพร ทิพย์โพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป จังหวัดนครนายก พ.ศ.. 2566

โดยมีนายชลิตพันธ์ เคหะดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 พร้อมผู้ติดตาม ของแต่และพรรค พร้อมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรมฯ


ด้วยรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร เพื่อควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมมีอำนาจสืบสวนหรือไต่สวนเมื่อพบเหตุอันควรสงสัยว่า การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้มีอำนาจสั่งระงับ ยับยั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกตั้ง และสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลสามารถสั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

หลังประกาศผลส่งให้ศาลฎีกามีคำสั่ง เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ดังนั้น เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้รับทราบกฎหมาย ข้อกำหนดหรือข้อห้ามต่างๆอันเป็นความผิด ซึ่งมีทั้งโทษปรับและจำคุกอยู่ด้วย เพื่อจะได้ดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง ไม่ละเมิดกฎหมาย ข้อกำหนด หรือข้อห้ามต่างๆ


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครนายก จึงได้จัดกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด หรือข้อห้ามการหาเสียง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


สมบัติ เนินใหม่//รัชขานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts