เพชรบูรณ์ ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์

เพชรบูรณ์ ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คนและการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 4 โดยมีพระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่านสงฆ์ พระศรีรัตวิมล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม กทม.นำคณะกรรมการตัดสินการประกวดจากส่วนกลาง เข้าร่วมตัดสิน พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ ข้าราชการ ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

นางยุวดี มีบุญ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานว่ากรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คนและการประกวดบรรยายธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2566 ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 4เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภาคคณะสงฆ์ เข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้สวดมนต์ไหว้พระ และได้รับการพัฒนาการสรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ในรูปแบบที่ถูกต้อง ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ฝึกฝนทักษะการพูดต่อ ชุมชน ฝึกปฏิบัติมารยาทไทย ผ่านการบรรยายธรรมและน้อมนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยคณะสงฆ์ภาค 4ประกอบด้วยจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และเพชรบูรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ

ได้แก่ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา แยกเป็นประเภททีมชายล้วนและทีมหญิงล้วน มีโรงเรียนเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 48 ทีม / นักเรียนจำนวน 336 คน ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา 24 ทีม
ระดับมัธยมศึกษา 24 ทีมซึ่งจะคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศ ทีมหญิงล้วน 3 ทีม และทีมชายล้วน 3 ทีม รวมทั้งหมด 12 ทีม
ส่วนการประกวดบรรยายธรรมแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ช่วงชั้นที่1ระดับประถมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นที่ 3 ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น จำนวน 48 คน ซึ่งจะคัดเลือกตัวแทนระดับภาคคณะสงฆ์เข้าร่วมการประกวดระดับประเทศ ระดับละ 2 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 คน

การจัดให้มีการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรมเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้มีจิตใจยึดมั่นอยู่ในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยการระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ถือเป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการสร้างสมาธิ ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ทำให้ทุกคนคิด ดู ทำ ด้วยความเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน เป็นการสร้างคุณธรรม ซึ่งเป็นที่มาของความสามัคคี ทำให้เกิดความพร้อมเพรียงในหมู่ผู้นับถือศาสนา เป็นการเชื่อมโยงระหว่างศาสนิกชนกับหลักธรรมคำสอนเข้าด้วยกัน

Related posts