นราธิวาส-กลุ่มเปราะบาง จากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมแข่งขันฝีมือแรงงาน

นราธิวาส-กลุ่มเปราะบาง จากศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมแข่งขันฝีมือแรงงาน เพื่อนำความรู้ทักษะไปต่อยอดยกระดับและพัฒนาฝีมือให้มีมาตรฐานสากล ด้านเลขาฯ ศอ.บต. เผย พร้อมส่งเสริมกลุ่มเปราะบางให้มีที่ยืนในสังคม ใช้ความสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและช่วยเหลือสังคม

 


วันนี้ (6 กันยายน 2566) ที่ หอประชุมพระยาระแงะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและแข่งขันฝีมือแรงงาน ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส คณะครู อาจารย์ ตลอดจนเยาวชนจากศูนย์อาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อปวงประชาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกระดับและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐานสากล สร้างเครือข่ายของผู้สำเร็จการฝึกอาชีพจากศูนย์ฝีกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2566

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง การแข่งขันฝีมือแรงงาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การจัดหางานโดยรถโมบายเคลื่อนที่ การแสดงนวัตกรรม ยานยนต์ และสิ่งประดิษฐ์ การออกหน่วยบริการประชาชน ให้บริการซ่อมรถจักยรยานยนต์ และบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 10 และการกล่าวอาศิรวาทราชสดุดี


ทั้งนี้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง 3 จังหวัด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายฝ่ายในการดำเนินงาน


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวว่า ขอขอบคุณหน่วยงานองค์กรต่างๆที่ได้ช่วยกันสร้างโอกาสแก่เยาวชนลูกหลาน โดยศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นจากพระราชดำริ ของล้นเกล้าในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลที่ 10 ที่ต้องการสร้างโอกาสให้ลูกหลานพสกนิกรที่ขาดโอกาสในการดำเนินชีวิตได้รับการศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงาน อาทิ ศอ.บต. กอ.รมน.ภาค 4 สน. กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง 3 จังหวัดและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส

โดยได้เข้ามาดำเนินการในศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน ได้ผลิตผู้สำเร็จการฝึกอาชีพซึ่งเป็นแรงงานที่มีศักยภาพ จำนวนทั้งสิ้น 1,558 คน กระจายอยู่ทั่วพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เยาวชนน้องๆเหล่านี้มาจากครอบครัวยากจน ขาดโอกาส เมื่อเข้ามารับการอบรมน้องๆจะมีทักษะ มีศักยภาพในขั้นต้นเพียงพอที่จะประกอบอาชีพ กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมร่วม 3 จังหวัด เพื่อแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานทั้ง 3 แห่ง เป็นสถานที่ที่สร้างโอกาสแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่ช่วยอบรมดูแลน้องๆ ทำให้การขับเคลื่อนผ่านไปด้วยดี อยากให้กำลังใจน้องๆทุกคนและขอให้ภาคภูมิใจในสถาบันและใช้ความสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง และช่วยเหลือสังคม สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองต่อไป

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts