ฉะเชิงเทรา-กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดชลบุรี 3 สนับสนุนงบประมาณ กิจกรรมการแสดงมหกรรมดนตรีไทย ให้โรงเรียนบางปะกง”บวรวิทยายน”

ฉะเชิงเทรา-กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดชลบุรี 3 สนับสนุนงบประมาณ กิจกรรมการแสดงมหกรรมดนตรีไทย ให้โรงเรียนบางปะกง”บวรวิทยายน”

 


วันที่ 9 กันยายน 2566 ณ อาคารนันทนาการ โรงไฟฟ้าบางปะกง นางสาวกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอบางปะกง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแสดงมหกรรมดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และวงสังคีตสัมพันธ์ โดยมีว่าที่ร้อยเอกภูวเดช นิธิธานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน”เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายเฉลิมเกียรติ อ่อนอัฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง 1 เป็นผู้แทนโรงไฟฟ้าบางปะกงเข้าร่วมกิจกรรม การแสดงมหกรรมดนตรีไทย นาภูศิลย์ไทย และวงสังคีตสัมพันธ์

เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการสืบสานและพัฒนาการเรียนรู้ของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเกี่ยวกับดนตรีไทย การชับร้อง นาฎศิลป์ไทย และการแสดงศิลปะพื้นบ้านของชุมชนลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดชลบุรี 3 เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียบางปะกง”บวรวิทยายน” เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การบรรเลงดนตรีไทยการขับร้อง การแสดงนาฎศิลป์ไทย การแสดงศิลปะพื้นบ้านของชุมชนลุ่มน้ำบางปะกงในโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและผู้สูงวัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษา มัธยมศึกษาและผู้สูงวัย

ในการบรรเลงดนตรีไทย การขับร้อง การแสดง นาฎศิลป์ไทยและการแสดงศิลปะพื้นบ้านของชุมชนลุ่มน้ำบางปะกงเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและ ชุมชนท้องถิ่นอำเภอบางปะกงและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อกระตุ้นจูงใจ และส่งเสริม สนับสนุนให้มีการร่วมมือและผนึกกำลังกัน ระหว่างโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่นอำเภอบางปะกงและพื้นที่ใกล้เคียงในการสร้างสรรค์ จรรโลงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้ดำรงคงอยู่อย่างงดงามสืบไป.

Related posts