By สสว. “น้องมะเฟือง ชวนช้อปของดี SME ทั่วไทย” ภายใต้โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจชุมชนและรายย่อย เพื่อการเข้าถึงโอกาสทางการตลาดและช่องทางการตลาด กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด ผ่านงานแสดงสินค้า Physical Market

By สสว. “น้องมะเฟือง ชวนช้อปของดี SME ทั่วไทย” ภายใต้โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจชุมชนและรายย่อย เพื่อการเข้าถึงโอกาสทางการตลาดและช่องทางการตลาด กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด ผ่านงานแสดงสินค้า Physical Market

ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬากลาง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย


สสว. เดินหน้า จัดงาน SME ONE FEST 2023 ณ สนามกีฬากลาง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ตั้งเป้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอีในพื้นที่กว่า 2 ล้านบาท​
สสว. จัดงาน SME ONE FEST 2023 งานแสดงสินค้าของดีของเด่นทั่วไทย ที่อำเภอเมือง จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 8 – 10 ก.ย. 2566 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 ราย จากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและรายย่อยในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง ตั้งเป้าสร้างรายได้ ให้ไมโครเอสเอ็มอี ไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท
​สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ MSME ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจชุมชนและรายย่อย เพื่อการเข้าถึงโอกาสทางการตลาดและช่องทางการตลาด ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด ผ่านงานแสดงสินค้า Physical Market เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและรายย่อย หรือกลุ่มไมโครเอสเอ็มอี ภายใต้สโลแกน “น้องมะเฟือง ชวนช้อปของดี SME ทั่วไทย”

​สสว. ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เดินหน้าจัดงานแสดงสินค้า SME ONE FESTIVAL 2023 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มไมโครเอสเอ็มอี ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพ เลี้ยงชีพ จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการในตลาดชุมชนและท้องถิ่น ไม่สามารถจำหน่ายหรือให้บริการสินค้าและบริการในกลุ่มเป้าหมายใหม่ หรือสถานที่ใหม่ได้ ขาดโอกาสในการพัฒนาอาชีพให้เติบโต ทั้งนี้มีปัจจัย มาจากปัญหาด้านการเงิน การลงทุน ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ การเข้าถึงโอกาสจากภาครัฐ ขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ และขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด ซึ่งมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 85.56 ของผู้ประกอบการ MSME ทั่วทั้งประเทศ ตั้งเป้าเพิ่มช่องทางตลาด สร้างโอกาสทางการขาย ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและรายย่อยกว่า 3,300 ราย และคาดว่าจะเกิดยอดขายรวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท ซึ่งการจัดงานแสดงสินค้าดังกล่าวจะมีการจัดงานหมุนเวียนทุกภาคจำนวน 10 ครั้ง ใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการ รวมถึงสร้างประสบการณ์ด้านการตลาดและเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอี ให้สามารถอยู่รอด มีรายได้ต่อเนื่อง สู่การทำธุรกิจแบบมืออาชีพ มีแนวคิดและวิธีการทำงาน สามารถพัฒนาต่อยอดอาชีพเพิ่มมูลค่าได้

สำหรับการจัดงานแสดงสินค้า SME ONE FESTIVAL 2023 ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬากลาง อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า กว่า 200 ร้านค้า มีสินค้าหลากหลายมากมาย อาทิ สินค้าชุมชน สินค้าผลผลิตทางการเกษตร พืช ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร อาหารสด อาหารทะเล อาหารแปรรูป สินค้าหัตกรรมพื้นบ้าน ของใช้ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายฝีมือชาวบ้าน สินค้าของฝากของดีของเด่นของจังหวัดระยอง และไมโครเอสเอ็มอีจากทั่วไทย

การจัดงานดังกล่าวมีพิธีเปิดงานในวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. โดยมีนายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรมไทย นายอำเภอจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการและแขกผู้มีเกียรติภายในงาน การกล่าวรายงานการดำเนินโครงการ SME ONE FEST 2023 โดยนายรักติ ญวนกระโทก อุปนายกสมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และหัวหน้าโครงการฯ และ นายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานในพิธีเปิด

Related posts