ฉะเชิงเทรา-มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงานในชุมชน สังคมและท้องถิ่น

ฉะเชิงเทรา-มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงานในชุมชน สังคมและท้องถิ่น

วันที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดร.กัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนตัวแทนจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ ร่วมลงนามร่วมกัน


รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจสำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี หลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและสังคมในท้องถิ่น ตระหนักถึงการ พัฒนาบุคลากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้จัดมีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ รวมไปถึงเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงานในชุมชน สังคมและท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ให้กับผู้สนใจที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการจัดกิจกรรมทาง วิชาการและกิจกรรมด้านอื่น ๆ ร่วมกัน

Related posts