หอการค้าสิงคโปร์-ไทย (Singapore Thai Chamber of Commerce หรือ STCC) จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) บริจาคโลหิต

หอการค้าสิงคโปร์-ไทย (Singapore Thai Chamber of Commerce หรือ STCC) จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) บริจาคโลหิต

 

 


ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งสภากาชาดไทย หอการค้าสิงคโปร์-ไทย จัดโครงการบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งสภากาชาดไทย โดย Mr.Robin Loh รองประธานหอการค้าสิงคโปร์-ไทย และ Mr.Jaruwat Kiatiwongse กรรมการหอการค้าสิงคโปร์-ไทย ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วม อาทิ สมาชิกหอการค้าสิงคโปร์-ไทย Thai & Turkish Trade and Business Association
อาจารย์บัณฑิตา ลิขสิทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ JacksonGrant จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการสำรองโลหิต และช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนโลหิต

โครงการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยคุณสรวีย์ รัฐพิทักษ์ถิรดา คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา และ ผศ.พรทิวา วิจิตรโกเมน อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในการประสานหน่วยงานภายนอกเข้าร่วม เช่น กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมสารวัตรทหารบก เป็นต้น

โครงการบริจาคโลหิตโดยหอการค้าสิงคโปร์-ไทยในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับโครงการบริจาคโลหิต เก้าแสน ซีซี 90 ปี ของหอการค้าไทยอีกด้วย

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts