พิจิตร-ป.ป.ช.พิจิตรตรวจเข้มถนนคสล.อบต.ทับหมันผู้รับเหมาฟันราคา24.68%หวั่นด้อยคุณภาพ

พิจิตร-ป.ป.ช.พิจิตรตรวจเข้มถนนคสล.อบต.ทับหมันผู้รับเหมาฟันราคา24.68%หวั่นด้อยคุณภาพ
https://youtu.be/PQPD1XhKF2k
      วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายวราพงษ์ อินต๊ะโมงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยกลุ่มงานป้องกันการทุจริต และชมรมSTRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.42-080 สายจากถนนลาดยางทับหมัน–บางลาย เรียบคลอง C40 ถึงเขตตำบลวัดขวาง หมู่ที่ 2 บ้านทับปรู ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ได้รับการแจ้งเบาะแสจากประชาชนก่อสร้างราคา 5 ล้านบาท ฟันราคาต่ำกว่าราคากลางถึง 2 ล้านเศษ หรือ 24.68% ชาวบ้านร้องหวั่นเกรงการก่อสร้างจะไม่ได้มาตรฐาน
จากการตรวจสอบพบว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ซึ่งได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5,175,000 บาท จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สัญญาเลขที่ 24/2566 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ราคาตามสัญญาจ้าง 3,897,998.87 บาท ระยะเวลาสัญญาตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 23 พฤศจิกายน 2566 กำหนดความกว้าง 7 เมตร ยาว 1,403 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,821 ตารางเมตร
จากการลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนได้ระยะตามที่กำหนด แต่พบปัญหาพื้นผิวถนนคอนกรีตหลุดร่อนบางส่วนและมีรอยแตกร้าวแนวยาวเป็นระยะ สันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะส่วนผสมของปูน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันให้ข้อมูลว่าช่างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานรับทราบปัญหาแล้ว และได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างและวิศวกรชี้แจงและร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา โดยทางสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร ได้เสนอแนะให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทับหมันสามารถใช้แนวทางการตรวจสอบคุณภาพของปูนจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญก่อนได้ เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจรับงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
 ส่วนประเด็นเรื่องการเสนอราคาต่ำสุดลงมาเหลือ 3.8 ล้าน คิดเป็นร้อยละ 24.68 นั้น ได้มีการแจ้งกับทางสตง.แล้ว และให้ผู้รับจ้างยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้โดยให้เหตุผลว่า ผู้รับจ้างซื้อของจากบริษัทโดยตรงไม่ผ่านคนกลางจึงได้สินค้าราคาต่ำกว่าท้องตลาด และมีแพลนท์ปูนของตนเองแต่ใช้การจ้างคนงานในพื้นที่ จึงสามารทำได้ในราคานี้
ซึ่งทางสำนักงาน ป.ป.ช.ฯ ได้กำชับหน่วยงานต้องป้องกันไม่ให้เกิดการรับช่วงงาน ซึ่งอาจเกิดปัญหาการลดคุณภาพของงานลงและจะเกิดผลกระทบต่อประชาชนในการใช้ถนนที่ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร ได้ให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการกลับมายังสำนักงาน ป.ป.ชฯ พร้อมทั้งได้รับเอกสารหลักฐานโครงการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแล้ว หากพบประเด็นที่เป็นเหตุสงสัยจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
สิทธิพจน์/พิจิตร

Related posts