ฉะเชิงเทรา / บริหารและนักศึกษา สวปอ.มส.SML รุ่น 5 สนับสนุนแม่บ้านกองทัพไทย

***** ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง นำคณะกรรมการและนักศึกษา ผู้เข้ารับการอบรม SML รุ่น 5 มอบสิ่งของสนับสนุนสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อกิจกรรมการกุศล ของสภากาชาดไทย ในงานกาชาดประจำปี 2566

 

 

***** วันนี้ที่สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร / พลเอก ออรถนพ ลาภชุ่มศรี ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) นำทีมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนักศึกษา ผู้เข้าอบรม SML รุ่น 5 หมู่นกหัวขวาน ที่นำโดย พล.ร.ต.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย / หัวหน้าหมู่นกหัวขวาน และตัวแทนนักศึกษา ร่วมกันมอบสิ่งของบริจาคให้กับสมาคมแม่บ้านกองทัพไทย เพื่อใช้ในกิจกรรมการกุศล ของสภากาชาดไทย ในงานกาชาดประจำปี 2566 ที่จะมีขึ้น ณ สวนลุมพีนี ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2566

// โดยมีคุณปัญญดา หนุนภักดี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบเพื่อใช้ในกิจกรรมการกุศลครั้งนี้ //// สำหรับสิ่งของบริจาคที่ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ นักศึกษา ผู้เข้าอบรม SML รุ่น 5 หมู่นกหัวขวาน ได้นำมาบริจาคประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 200 ถุง และแยมผลไม้ จำนวน 1,200 ขวด มูลค่า 190,000 บาท ซึ่งทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชน ซึ่งผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) และคณะ ต้องการสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน ส่งเสริมการแปลรูปผลผลิต

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรได้มีรายได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของผู้บัญชาการทหารสูงสุด และหลักสูตรของนักศึกษา (สวปอ.มส.SML) ที่ต้องการเห็นนักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้ครอบคลุมในทุกมิติ เกิดความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการเสริมสร้างเครือข่ายที่จะมุ่งทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป

Related posts