ขอนแก่น – จัดงานวันครู ประจำปี 2566 เชิดชูเกียรติวิชาชีพครู

ขอนแก่น – จัดงานวันครู ประจำปี 2566 เชิดชูเกียรติวิชาชีพครู


วันจันทร์ที่ 16 ม.ค. 66 ที่ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันครู ประจำปี 2566 ครั้งที่ 67 ภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” โดยมี ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (ประธานจัดงาน) กล่าวรายงาน ,ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกอบจ.ขอนแก่น ,นายสายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย,นายสุภชัย จันปุ่ม ศธจ.ภาค 12,นายอารยัน แสงนิกุล ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1,

นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.ขอนแก่น,นายรัชพร วรรณคำ ศธจ.ขอนแก่น, ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย อดีต ศธจ.ขอนแก่น,นายทนงศักดิ์ วังสงค์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัด,นายสุเทพ บุณยฤทธิ์รักษา ประธานคณะกรรมการประสาน และส่งสริมการศึกษาเอกชน จ.ขอนแก่น, นายเรืองยศ แวดล้อม อดีตผอ.(เชี่ยวชาญ)ร.ร.กัลยาณวัตร ครูอาวุโสนอกประจำการนำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ,นายนิรัติศัย ชินกะธรรม ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ครูอาวุโสในประจำการ นำกล่าวคำปฏิญาณตน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานกว่า 2,500 คน


สำหรับการจัดกิจกรรมฯในครั้งนี้ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูส่งเสริมความสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนและธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีบูชาบูรพาจารย์พิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน พิธีมอบรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น 560 คน


การจัดงานวันครู เริ่มต้นมาจากการปรารภและการเรียกร้อง ของครูจำนวนมากที่ต้องการให้มีการระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลย์ สงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรี และได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 กำหนดให้ วันที่ 16 มกราคม 2500 เป็นวันครูครั้งแรกเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน.

Related posts