สพป.นครนายก ยกระดับการประชาสัมพันธ์ ดึงอดีตนักประชาสัมพันธ์ สพฐ.มือเก๋านครนายกและขอนแก่น ถ่ายทอดเทคนิควิธีการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ และการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

สพป.นครนายก ยกระดับการประชาสัมพันธ์ ดึงอดีตนักประชาสัมพันธ์ สพฐ.มือเก๋านครนายกและขอนแก่น ถ่ายทอดเทคนิควิธีการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ และการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์


เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก อ.เมือง จ.นครนายก ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข่าว การถ่ายภาพและการถ่ายวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์” ให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.นครนายก จำนวน 150 คน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านการประชาสัมพันธ์

ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.นครนายก กล่าวว่างานประชาสัมพันธ์ถือว่ามีความสำคัญยิ่งในทุกองค์กรในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานความสำเร็จของครู นักเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร แต่ปัจจุบัน พบว่า สพป.นครนายก ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์

จึงได้จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทางด้านการประชาสัมพันธ์ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากนายนพพร ชูทรัพย์ สื่อมวลชนอาวุโสประจำจังหวัดนครนายก อดีตนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครนายก และ สพม.ขอนแก่น ที่ให้ความอนุเคราะห์นายประภาส วินิจสิริ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์เทคนิควิธีการทำงานด้านประชาสัมพันธ์


อาทิ หลักการเขียนข่าว หลักการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้แก่บุคลากรของ สพป.นครนายก ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู โรงเรียนละ 1 คน และบุคลากร สพป.นครนายกจากทุกกลุ่ม จำนวน 19 คน
รวม 150 คน

ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผอ.สพป.นครนายก ยังได้กล่าวเพิ่มเติมต่ออีกว่า หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ ในวันนี้แล้ว สพป.นครนายกจะมีบุคลากรทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน มีความรู้ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์ สามารถเขียนข่าวเผยแพร่ผลงานที่มีอย่างมากมายสู่สาธารณชนได้อย่างแพร่หลายต่อไป

———————————
ประภาส วินิจสิริ /ข่าว
6 กุมภาพันธ์ 2566

Related posts