นราธิวาส-ผบ.ฉก.นราธิวาส ส่งมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ซ่อมสร้าง ปันสุข” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนที่มีฐานะยากจนให้ได้รับความสุข และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นราธิวาส-ผบ.ฉก.นราธิวาส ส่งมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ซ่อมสร้าง ปันสุข” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนที่มีฐานะยากจนให้ได้รับความสุข และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 1 ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ส่งมอบบ้าน ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ซ่อมสร้าง ปันสุข” ให้กับ นางสาวยุวนี ธยามานนท์ ซึ่งเป็นประชาชนที่มีฐานะยากจน และให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ และหน่วยของรัฐเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างขวัญและกำลังใจ เพิ่มพูนความสุข ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมี พันเอก ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ปลัดอำเภอระแงะ นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อิหม่ามประจำตำบล และประชาชน เข้าร่วมในพิธี

สำหรับ โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสซ่อมสร้าง ปันสุข” เกิดขึ้นโดยสืบเนื่อง จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ส่งผลกระทบในด้านความปลอดภัย และจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในการประกอบอาชีพ ทำให้ขาดแคลนรายได้ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส จึงกำหนดครอบครัวเป้าหมายที่มีความยากจน หรือเป็นพี่น้องประชาชนครอบครัว ไทยพุทธ และไทยมุสลิมในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่ ซึ่งมีฐานะยากจนและมีจิตสาธารณะ ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 10 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส โดยได้ดำเนินโครงการการซ่อมสร้างบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 12 หลัง ซึ่งหลังนี้ เป็นหลังแรก โดยจะดำเนินการซ่อม หรือสร้างบ้าน ให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่มีฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และสร้างทัศนะคติที่ดี ต่อเจ้าหน้าที่รัฐ

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ส่งผลกระทบในด้านความปลอดภัย และจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 นั้น ได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งพี่น้องประชาชนที่มีฐานะยากจนยิ่งลำบากมากขึ้น หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัด โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสซ่อมสร้าง ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะยากจนและเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ เพื่อให้มีกำลังใจในการทำความดีต่อไป ซึ่งหากพื้นที่ใดมีประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยที่ผู้นั้นเป็นผู้ที่เหมาะสมจากการสรรหาของสภาประชาธิปไตยตำบล เป็นผู้มีจิตสาธารณะและประกอบคุณความดีมาอย่างสม่ำเสมอ จะได้มีกำลังใจในการทำความดีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็ยินดีเข้าไปให้การช่วยเหลือ และเข้าดำเนินการ โดยกิจกรรมในวันนี้ จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกฝ่าย ต้องขอขอบคุณกำลังทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจกัน ทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts