กองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทย ประจำปี 66

กองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทย ประจำปี 66
วันที่ 14 ก.ย.66 พลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทย ประจำปี 2566 โดย พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทย ประจำปี 2566 ประเภท ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง (ผลงานของชุมชนบริเวณบ้านพักในหน่วยทหารหรือตำรวจ) และ นาวาโท ปัญญา ดิลกธรรมวุธ หัวหน้าสวัสดิการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทครอบครัวข้าราชการที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิต ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย
โดยศูนย์ประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทย ประจำปี 2566 ซึ่งกองเรือยุทธการ ได้เป็นตัวแทนกองทัพเรือ ในการเข้าประกวดผลงาน ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง (ผลงานของชุมชนบริเวณบ้านพักในหน่วยทหารหรือตำรวจ) และประเภทครอบครัวข้าราชการ ที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิต และได้รับรางวัลดังกล่าว
โดยในการประกวด ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

Related posts