ฉะเชิงเทรา-น้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ฉะเชิงเทราน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต
ในงานวันดินโลก World soil day ปี 2566 “Soils and water, a source of life” ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต

 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ที่วัดวังเย็น หมู่ที่ 3 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดจัดกิจกรรมการน้อมรำลึก และเทิดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในงานวันดินโลก World soil day ปี 2566 “Soils and water, a source of life” ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต พร้อมด้วย นางพัทธานันท์ ยังตรง ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา


นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอแปลงยาว กล่าวต้อนรับ และนายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน
​​นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน นำมาซึ่ง ความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรและประชาชน และเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรดิน
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย


1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนพันธุ์พืช พันธุ์ผัก จากผู้มาร่วมกิจกรรม
2. เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์ จาก “เครือข่าย โคก หนอง นา จังหวัดฉะเชิงเทรา” จำนวน 13 บูธ
3. ให้ความรู้การปลูกผักสวนครัวแบบยุทธวิธี “เล็ก แคบ ชัด” โดยพระครูวีรปัญโญภาส เจ้าอาวาสวัดวังเย็น
4. เวทีเสวนาครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา ผู้ใหญ่เม่า
5. เวทีเสวนาครัวเรือนต้นแบบ แก้จนด้วยวิถีพอเพียง
6. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ จาก โคก หนอง นา ทุกอำเภอ


​​การจัดงานนี้ ได้รับสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ดังนี้ พระครูวีรปัญโญภาส เจ้าอาวาสวัดวังเย็น อนุเคราะห์สถานที่ และองค์ความรู้ นายอำเภอแปลงยาว สนับสนุนการประสานผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ในพื้นที่อำเภอแปลงยาวเข้าร่วมกิจกรรม นายกเทศมนตรีตำบลวังเย็น สนับสนุนข้อมูลนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประสานความร่วมมือเครือข่ายโคก หนอง นา ฉะเชิงเทรา นำผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จากพื้นที่ 11 อำเภอ มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดิน และน้ำจาก โคก หนอง นา

#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#SDGTH
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#cdd
#changeforgood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#จังหวัดฉะเชิงเทรา

”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

Related posts