นครนายก – วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ผ่านประเมินสมรรถนะรับใบการันตีมาตรฐานอาชีพ

​วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ส่งนักเรียน แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าทดสอบวัดสมรรถนะอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ยกระดับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ และการันตีคุณภาพฝีมือช่างไทย ณวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) จังหวัดฉะเชิงเทราดร.สุกัญญา สุขสถาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้นำนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 12 คน ได้แก่ นายประเสริฐ เรืองเทศ นายพงษ์เทพ ยิ้มละ นายพงษ์ศักดิ์ จำนงค์ นายพรหมนารถ ธงศรี นายภาณุพงศ์ เวชสิทธิ์ นายภูริ บัวครุฑ นายรัฐภูมิ นรสิงห์ นายวัชรวรงค์ นิลสุ นายวิจิตรภัณฑ์ นวลอ่อน นายวิษรุจน์ จันทร์ไตย นายศตายุ เฮง นายศิวกร ศรีหัวโทน นายศุภชัย ธงไทยศิริ นายสรยุทธ เรืองวงษ์ นายสายุชน แสงส่ง นายสิทธิศักดิ์ พิชัย นายสุทธิพงษ์ มีคำ นายอัจฉริยะ ประสพศรี และนายอำนาจ ชมเชย เข้าทดสอบประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)

ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพสถานประกอบการและยกระดับความรู้ ทักษะในสถานประกอบการ และการทำงานของกำลังคนในสถานประกอบการ และผู้เรียนอาชีวศึกษา ผลปรากฏว่า นักเรียนทั้ง 12 คน ผ่านการทดสอบประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การตรวจสอบ และปรับตั้งเครื่องยนต์เบนซินเบื้องต้น การใช้เครื่องมือประจำตัวช่างตามข้อกำหนด การปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานประกอบการด้านบริการยานยนต์ การใช้เครื่องมือวัด และเครื่องมือพิเศษในงานบริการยานยนต์ และการตรวจสอบ และปรับตั้งเครื่องยนต์ดีเซล ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ บัตรรับรองมาตรฐานอาชีพ และเข็มกลัดมืออาชีพ ทำให้เกิดการยกระดับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ได้รับการยอมรับในความรู้ ทักษะ และความสามารถ เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพ สามารถตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศได้

​ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวต่อว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เป็นหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพโดยกลุ่มคนในอาชีพ และการให้การรับรองสมรรถนะ เพื่อย้ำความเป็นมืออาชีพที่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด เป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตามแนวทางที่เป็นสากล รวมถึงเป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts