ชัยภูมิ – เปิดงานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566

ชัยภูมิ – เปิดงานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อเร็วๆนี้ (31สค66) ณ อาคารหอประชุมใหญ่ CPRU Hal มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 “The National Competition of English Medium Instruction Programmes Open House Northeastern Region 2023” อย่างยิ่งใหญ่ โดยมมี ดร.แสงแข คงห้วยรอบ ผู้อำนวยการกลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษาชัยภูมิ เขต 1 คณะผู้บริหารโรงเรียนในโครงการ EMI ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะดำเนินงานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผวจ.ชัยภูมิ กล่าวว่า ขอบคุณเจ้าภาพของการจัดงานในครั้งนี้ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โรงเรียนภูเขียวและโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อพลิกโฉมห้องเรียนภาษาอังกฤษ: บนความเสมอภาค ความหลากหลาย เติมเต็มจินตนาการ และการอยู่ร่วมกัน โดยจัดการแข่งขันทักษะวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ , ประชุมวิชาการ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ และจัดเวทีแสดงศักยภาพครูและนักเรียน


เป็นการดำเนินงานร่วมกันในรูปแบบเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งในระดับภูมิภาค และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพ ในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ เป็นการสร้างโอกาสสนับสนุนการแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่นักเรียน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนในทุกๆด้าน ในการก้าวสู่ระดับสากลต่อไป


ดร.แสงแข คงห้วยรอบ ผอ.กลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษหลักสูตร English Program EP, MEPและIEP เป็นโครงการที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ในรายวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ก้าวสู่ระดับสากลบนพื้นฐาน และ เอกลักษณ์ของความเป็นไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการจัดงานมหกรรมวิชาการ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับชาติ ภาคะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้แนวคิด “Reimagining English-Medium Education: Diversity, Equity. Inclusion,and Togetherness” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษร่วมกันในรูปแบบเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ครูผู้สอนและนักเรียนให้มีคุณภาพตามหลัก มาตรฐานสากล เพื่อให้ห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษมีศักยภาพสูงขึ้น


ทั้งนี้ ได้กำหนดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ/ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ทั้งหมด 9 กิจกรรม 30 รายการ มีนักเรียนและครู/เข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คน ทั้งกิจกรรมประชุมวิชาการ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ การจัดเสวนา และ การจัดบูธนิทรรศการ 14 โรงเรียน เพื่อนำเสนอผลงานครูและนักเรียน กิจกรรมเวทีแสดงศักยภาพนักเรียน จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม Singing และ Skit เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Engish Progran) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์บริหารงาน การพัฒนาศักยภาพบุคคล/เพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการสนับสนุนให้นักเรียน/เข้าร่วมการแข่งขันในทุกรายการ ////

Related posts