ครูคลองหอยโข่ง สร้างสมาธิเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้เรียน ตามแนวทาง หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ครูคลองหอยโข่ง สร้างสมาธิเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้เรียน ตามแนวทาง หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

 


ที่ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านวัดโพธิ์ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา นางกอบขวัญ แดงบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 มอบ ดร.สุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ลงพื้นที่เปิดการอบรมหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนา (หลักสูตรพื้นฐาน)ตามแนวทางเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร


เพื่อให้เยาวชนของชาติ ครู-อาจารย์ บุคคลากรทางการศึกษา ได้นำความรู้ สมาธิได้เรียนรู้วิธีการทำสมาธิ และให้มีการทำสมาธิ การจัดการให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของสมาธิ และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้นำไปดูแลเด็กนักเรียน โดยมี ครูที่เข้าร่วมจำนวน 45 คน 4 โรง คือ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์,บ้านปลักคล้า, บ้านโคกพยอม,ท่าจีนอุดมวิทยา จำนวน 45 คน เพื่อความรู้และวิธีประสบการณ์การฝึกปฏิบัติส่งต่อนะกเรียนได้เรียนรู้ เกิดสมาธิแก่นักเรียนทั้ง 4 แห่งต่อไป
สำหรับการอบรมครั้งนี้ คาดว่าจะส่งผลสู่การจัดการเรียนการได้พัฒนาผู้เรียนทุกระดับต่อไป

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts